آدرس های مهم جهت استفاده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

آدرس های مهم جهت استفاده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

سایت دانشگاه        https://cfu.ac.ir

فیلم معرفی هوشمندسازی          https://kurdestan.cfu.ac.ir/fa/114220

کانال ریاضیات ابتدایی              https://t.me/PrimaryMath

کانال ریاضیات دبیرستان ۱    https://t.me/joinchat/AAAAAEJNV8lnyGm5Tk-Xhg

 

کانال ریاضیات دبیرستان ۲    https://t.me/joinchat/AAAAAE5penr2V2JZD9Oppw